ประวัติความเป็นมา

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ

            วันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่  ให้  “สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ” เปลี่ยนชื่อเป็น  “สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งระบบให้มีความสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรต่าง ๆ  โดยมีการลดฐานะของหน่วยงานบางหน่วยลง “วิทยาการจังหวัดศรีสะเกษ” ได้ปรับเป็น “พิสูจน์หลักฐานจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองกำกับการ มีหัวหน้าหน่วยระดับเทียบเท่าผู้กำกับการ (ยศ พ.ต.อ.) ในสังกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓ (นครราชสีมา)รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทั้งหมด