วิธีการขอตรวจสอบประวัติบุคคล ด้วยลายนิ้วมือ

 1. ไป ณ สถานที่ที่ให้บริการตรวจสอบประวัติ*
 2. ยื่นเอกสารขอตรวจสอบ** พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 3. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทและรับใบเสร็จรับเงิน
 4. พิมพ์ลายนิ้วมือ
 5. รับเอกสารบันทึกช่องทางรับผลการตรวจสอบประวัติ

หมายเหตุ ผลการตรวจสอบประวัติจะส่งให้หน่วยงานที่ขอตรวจสอบประวัติตามเอกสารที่ยื่น

กรณีไม่พบประวัติ จะแจ้งประภายใน 7 วันทำการ

กรณีพบประวัติ จะแจ้งประภายใน 15 วันทำการ

หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบประวัติ * ได้แก่

กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 (ศพฐ.1-10) และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด

เอกสาร ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ **

หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 ตัวอย่างหนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล(ประวัติอาชญากรรม)

 ตัวอย่างหนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล(ประวัติอาชญากรรม)

หนังสือมอบอำนาจ

 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

 

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งหน่วยงานราชการ (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

งานบริษัทรักษาความปลอดภัย

 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง งานบริษัทรักษาความปลอดภัย สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง งานบริษัทรักษาความปลอดภัย สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

งานขนส่ง

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบขับขี่สาธารณะ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งใบขับขี่สาธารณะ สำหรับหน่วยงานต่างๆ

งานบริษัทเอกชน (คนต่างชาติ)

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนไทย) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

 ตัวอย่างหนังสือนำส่งบริษัทเอกชน (คนต่างชาติ) สำหรับหน่วยงานต่างๆ

งานขอตรวจสอบประวัติของผู้ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

 แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

 แบบฟอร์มการขอตรวจสอบประวัติฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง(Hemp)

วิธีการขอรับผลตรวจประวัติด้วยชื่อ ผ่านออนไลน์

 1. ไป ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจสอบ
 2. ยื่นเอกสารหรือโทรศัพท์ที่แจ้งให้มารับผล พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 3. จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทและรับใบเสร็จรับเงิน
 4. รับผลการตรวจสอบ

เงื่อนไขการตรวจสอบประวัติบุคคล

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 2. ให้กรอกข้อมูลตามจริง และใส่ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้มารับผล การขอตรวจสอบประวัติเป็นการแจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงาน หากให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนโดยปกปิดข้อมูล อาจเป็นความผิดทางอาญา
 3. การตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ  ชื่อสกุลและเลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถยืนยันประวัติได้ดีเท่ากับการตรวจสอบ ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
 4. ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 7-15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษ)
 5. ถ้าระบุ E mail ในข้อมูลส่วนตัวจะสามารถติดตามสถานะการตรวจสอบของท่านได้
 6. ถ้าไม่ได้ระบุผู้รับมอบอำนาจ จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมารับผลตรวจสอบประวัติได้ และ ถ้ามอบอำนาจให้บุคคลใดแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจได้
 7. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล หากกดส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการรับผลตรวจได้
 8. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนส่งข้อมูลแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอในขั้นตอนสุดท้ายไว้เป็นหลักฐานในการติดตามและรับผลตรวจสอบประวัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการด้วยเลขประจำตัวประชาชน
 9. การรับผลตรวจสอบประวัติ ผู้มารับผลต้องนำบัตรปชช.มาแสดง ณ จุดรับผลการตรวจสอบประวัติด้วย กรณีมอบอำนาจให้มารับผลตรวจประวัติ ให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ มอบและผู้รับมอบ ที่มีการรับรองสำเนา พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท มาแสดงในวันที่รับผลตรวจประวัติ
 10. กรณีผู้พิการ ให้เตรียมบัตรผู้พิการมาแสดงในวันที่มารับผลตรวจประวัติ เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียม
 11. หากพบว่าผลการตรวจไม่ถูกต้อง สามารถติดตามผลตรวจสอบประวัติได้ โดยติดต่อ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 โทร. 0 2205 1347
 12. ผลตรวจประวัติ มีค่าธรรมเนียม ชุดละ 100 บาท (รับผลประวัติได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในระบบเท่านั้น) ชำระในวันที่มารับผลตรวจ ณ สถานที่ที่เลือกรับผลการตรวจสอบประวัติบุคคล